Gebiedsopgaven

Bij een duurzame ontwikkeling op gebiedsniveau gaat het net als bij het structuurniveau om het toevoegen van waarden en kwaliteit aan gebieden en het waarborgen dat deze in de toekomst behouden blijft.

Er is een veelheid aan opgaven voor duurzame ontwikkeling op gebiedsniveau. We onderscheiden een negental zogenoemde transformatieopgaven. Dit zijn opgaven in specifieke typen (stedelijke) gebieden met een maatschappelijke urgentie.

Naast een ingang vanuit maatschappelijke urgentie onderscheiden we een ingang waarin een duurzame ontwikkelingsrichting centraal staat bijvoorbeeld een energiezuinige wijk. Van deze zogenoemde gebiedsjablonen zijn er vier nader uitgewerkt. 

Op gebiedsniveau worden spanningen tussen thema's en verschillende oplossingsrichtingen zichtbaar. Veelal gaat het bij een duurzame ontwikkeling om een beter gebruik van de beschikbare ruimte. Vaak betekent dit zoeken naar slimme mogelijkheden om het gebruik van die ruimte te intensiveren. Deze handreiking benoemt een aantal dilemma's en lastige kwesties die spelen bij intensivering van het ruimtegebruik op gebiedsniveau.