Dilemma's intensiveren

Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling is gebaat bij een intensivering van het ruimtegebruik in het stedelijk gebied. Hierbij kunnen thema’s elkaar versterken, maar ook in de weg zitten. Intensivering gaat gepaard met een aantal dilemma’s en lastige kwesties. Deze gaan grotendeels over het verlies aan kwaliteit bij intensivering. Belangrijke dilemma’s en lastige kwesties zijn:

  1. Intensiveren en overlast. Intensiveren van locaties leidt tot groei van de overlast.
  2. Intensiveren OV-knopen en auto. Intensiveren rondom knooppunten van OV is gewenst maar heeft als neveneffect dat ook het autoverkeer op deze locaties toeneemt.
  3. Verdichting en hoge milieubelasting. Intensiveren noodzaakt dat gebouwd wordt op plekken met een hoge milieubelasting (lucht en geluid), wat gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.
  4. Groen en water. Voldoende ruimte vinden en kwaliteit bieden in een intensief gebruikte stedelijke omgeving is lastig .
  5. (On-) mogelijkheden voor autarkie. We willen intensiveren, tegelijkertijd willen de problemen niet afwentelen.
  6. Openbare ruimte. Intensiveren en de kwaliteit van de openbare ruimte, met aandacht voor de auto.
  7. Cultuur en duurzaamheid. Cultuurhistorische waarden versus de wens voor verduurzaming.
  8. Korte en lange termijn. Een toekomstgerichte ontwikkeling versus een op korte termijn sluitende exploitatie.