Succesfactoren

- Succesfactoren organisatie 
- Succesfactoren ivormgeving proces 

Succesfactoren organisatie

Passie voor duurzaamheid in de organisatie
Een organisatie met passie voor duurzame ontwikkeling (staat ook in de missie van die organisatie), positief ingesteld en die er in gelooft dat ze zelf een duurzame ontwikkeling  waar kan maken. 

Maatschappelijke urgentie als aanjager
Zonder maatschappelijke urgentie strand elk traject. Dat geldt ook voor trajecten gericht op een duurzame ontwikkeling.  Maatschappelijke urgentie is nodig binnen duurzaamheidsthema's (bijv. een urgentie op het gebied van wateroverlast of terugbrengen geluidhinder) dan wel urgenties waar een duurzame ontwikkeling in mee kan liften (bijv. behoefte aan woningbouw).  

Eindeloze uitruil voorkomen
Als geld investeren in duurzaamheid niet vanzelfsprekend is dan moet de noodzakelijke investering van zo min mogelijk partijen komen. Dit om stapeling van uiteenlopende ambities te voorkomen en in eindeloze uitruil terecht te komen.

Focus
Als je echt wat wilt bereiken dan is focus op enkele duurzame aspecten een vereiste. Ga hierin niet marchanderen en overtuig anderen. Gebruik hiervoor experts die ervaring hebben met de materie en anderen kunnen inspireren.

Nieuwe samenwerkingsverbanden
Organiseer nieuwe samenwerkingsverbanden met mensen die onderling voldoende verschillen maar passie voor duurzaamheid gemeenschappelijk hebben. Intern binnen de organisatie tussen verschillende afdelingen, extern tussen verschillende partijen. Investeer vooral bij grotere en langdurige projecten flink in deze samenwerking, organiseer een leuk symposium, excursie, etc.. Goede relaties maken het werken aan duurzaamheid een stuk eenvoudiger en ook leuker.

Continuïteit en doorzettingsvermogen
Werken aan een duurzame ontwikkeling vraagt tijd en zal gepaard gaan met tegenslagen. Doorzettingsvermogen is belangrijk om nieuwe alternatieven te onderzoeken, second opinions uit te laten voeren, etc. Continuïteit van inspirerende en leidende spelers uit publieke of private hoek is eveneens een factor van doorslaggevende betekenis.

Mensen maken het verschil
Zonder aandacht voor de mensen en partijen in het proces komt een duurzame ontwikkeling niet van de grond. Hierbij gaat het om werken aan een gemeenschappelijke visie, onderling vertrouwen, open staan voor elkaars belangen, een gemeenschappelijke drive en eerlijk en oprecht met elkaar communiceren. Dit soort zaken laten zich niet vastleggen in procedures of processtappen maar vraagt om een investering op een meer persoonlijk vlak.

Succesfactoren vormgeving proces

Duurzaamheid vanaf start bovenaan
Vanaf de start staat duurzaam bovenaan de agenda, de visie op een duurzame ontwikkeling wordt door betrokkenen gedeeld en gedragen. De visie is nader gespecificeerd voor de ontwikkeling, wat betekent een duurzame ontwikkeling voor dit gebied?

Tijd nemen voor gedegen analyse
Tijd nemen in de eerste fasen om goed te analyseren, gedeelde ambities te formuleren en deze te verbinden met partijen, middelen en procedures. Het wat, waarmee, wie en hoe moet evenwichtig uitgewerkt zijn. Discussies in het proces moeten zoveel mogelijk over feiten gaan en zo min mogelijk over onzekerheden.

In elke fase  divergeren en convergeren
Elke fase in het proces kent een start waarin naar verbreding (divergeren) wordt gezocht. Bijvoorbeeld onderzoek naar alle kenmerken van een gebied en het zoeken naar alternatieven. Aan het eind van elke fase gaat het om het maken van keuzes (convergeren). Wat zijn belangrijke karakteristieken van het gebied, welk alternatief gaan we in de volgende fase verder uitwerken.

Elke fase goed beginnen en netjes afsluiten
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn complex, kennen veel betrokkenen en duren relatief lang. De betrokkenheid van partijen kan per fase verschillen. In dit licht is het belangrijk om elke fase een duidelijke start te geven. Elke fase eindigt met een formeel besluitvormingsmoment. Dit besluit is tevens de start van de volgende fase.

In elke fase aandacht voor doelen, mensen, middelen en processen
In elke fase is steeds expliciet samenhang nodig tussen vier elementen:

  • wat: wat willen we bereiken, de ambitie / de doelen
  • waarmee: wat hebben we daarvoor nodig en wat hebben we ter beschikking, de middelen (geld, ruimte, kennis)
  • wie: wie zijn de deelnemende partijen
  • hoe: hoe ziet het (vervolg-)proces eruit, welke procedures zijn van belang.


Visie en uitvoering vroeg verbinden
Vroegtijdig verbinding van visie en uitvoering betekent een koppeling van visie en ideeën aan middelen en haalbaarheid. In het besef van “baat het niet voor de eindgebruikers, dan gaat het niet”

Cyclisch karakter
De volgorde van de onderscheiden fasen is inhoudelijk gezien de logische volgorde, maar in de praktijk is het niet altijd wenselijk om het proces in deze volgorde (rechtlijnig) te doorlopen. Het is verstandig  om het proces meer cyclisch te doorlopen en waar nodig voor terugkoppeling naar een eerdere fasen te zorgen. Een planproces is een leerproces waar in tekenen – rekenen – evalueren zijn verbonden => tekenen – rekenen – evalueren – tekenen – rekenen etc.