Proces

Een planproces betekent verbinden

Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als er gezocht wordt naar verbinding:

  • Verbinding tussen mensen. Hier gaat het om het verbinden van mensen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling. Verschillende disciplines en verschillende partijen. Alleen als we er in slagen om in een vroeg stadium (vanaf de start) mensen bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijke visie en ambitie te komen kunnen we werken aan een excellente kwaliteit.
  • Verbinding tussen belangen en thema’s. Op hoofdlijnen gaat het om de verbinding tussen de 3 p’s: people, planet en profit. Praktisch gaat het ook om de verbinding tussen verschillende thema’s en belangen, bijvoorbeeld klimaat en energie, groen, water, mobiliteit, woonruimte, lokale economie, welzijn, gezondheid en ontplooiingsmogelijkheden. Als we er in slagen om dit soort belangen met elkaar te combineren kunnen we grote stappen maken.
  • Verbinding tussen schaalniveaus. Een duurzame ontwikkeling begint bij de juiste keuzes op een hoog schaalniveau. Het mooiste is om een plek te vinden voor een functie waardoor de kwaliteit van een gebied verbetert. Maar, is dat ook de juiste plek in een bovenlokale of regionale context (het structuurniveau)? Het gaat dus ook om de verbinding van plekken met elkaar en het goed omgaan met stromen (mensen, energie, informatie, grondstoffen, water, afval, etc.). Op gebiedsniveau gaat het om de juiste inrichting en vormgeving van de functies. Op zo’n manier dat de kwaliteit van de plek en van de omgeving er beter van wordt, dat een (nieuwe) eigen identiteit ontstaat. Kortom dat er kwaliteit wordt toegevoegd. Op hoog en laag schaalniveau kunnen de juiste keuzes alleen gemaakt worden na een goede analyse: begrijpen gaat voor ingrijpen.
  • Verbinding tussen termijnen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen lang duren. Belangrijk is om voortgang en succes te laten zien. Dat vraagt om korte termijn acties (piketpaaltjes) die als het ware de richting op weg naar een langere termijn perspectief al uitzetten. Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt om een adaptieve strategie. Als omstandigheden wijzigen is mee te bewegen en is er nog geen sprake van grote onomkeerbare investeringsbeslissingen.

Meer over het proces.