Kernwaarden voor Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling begint met een visie. In deze handreiking is de visie beschreven aan de hand van zeven kernwaarden. Deze kernwaarden geven een antwoord op de vraag waar het werkelijk om gaat bij een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De kernwaarden vormen de basis voor politieke en maatschappelijke ambities. Ze bieden door een algemene formulering de benodigde speelruimte waar partijen elkaar kunnen vinden, tegelijkertijd kan er geen discussie zijn over de richting die ze aangeven.

Afhankelijk van het gebied en de opgave krijgen de kernwaarden een invulling op maat. Die invulling krijgt vorm door ambities te formule­ren voor thema’s die relevant zijn voor het gebied. Het ambitieniveau is daarbij cruci­aal: in de praktijk worden ambities vaak zo geformuleerd dat afwente­ling op voor­hand al bijna on­ont­koombaar is. De kernwaarden vormen een uitdaging aan iedereen om ambities te formuleren, die werkelijk richting geven aan een duurzame ontwikkeling en waarde toevoegen op alle drie de p’s.

Wij hebben de kernwaarden kort en krachtig geformuleerd. Bij bijna alle kernwaarden zijn twee bullets opgenomen. De eerste geeft een actieve beschrijving en geeft een antwoord op de vraag, wat gaan we doen? De tweede bullet verwijst naar informatie in deze handreiking die U kunt gebruiken bij het invullen van de kernwaarden.

Kernwaarde: Gezonde omgeving voor mens en natuur

 

Kernwaarde: Zorgvuldig ruimtegebruik

 • Wij zien ruimte als een kostbare voorraad; elke functieverandering leidt tot een betere benutting van onze ruimte.
 • Zie onder andere uitwerking van verdichting


Kernwaarde: Toekomstbestendig

 • Wij houden rekening met veranderingen en onzekerheden in de toekomst en met langdurig beheer.
 • Zie onder andere: identiteit en tijd en timing


Kernwaarde: Niet afwentelen

 • Wij lossen problemen door onze ontwikkeling hier en nu op. Andere mensen of ecosystemen worden niet benadeeld door onze activiteiten. We zorgen ervoor dat toekomstige generaties over dezelfde voorraden beschikken als wij. 
 • Dit principe vormt de basis voor de hoogste ambities, de excellente ambitie.


Kernwaarde: Gebiedskwaliteiten benutten 

 • We benutten de intrinsieke kwaliteiten voor een herkenbare, mooie en afwisselende omgeving voor mens en natuur. We geven verder vorm aan een herkenbare gebiedsidentiteit.
 • Zie onder andere:  Identiteit en analyse


Kernwaarde: Mentaal eigenaarschap

 • Wij richten het proces zo in dat mensen zich “eigenaar” van het gebied voelen en daardoor medeverantwoordelijkheid nemen voor gebruik en beheer van het gebied. 
 • Zie onder andere: Actorenidentiteit


Kernwaarde: Vitaliteit

 • Wij richten een gebied zo in dat stimulerende voorwaarden gecreëerd worden voor mens en ondernemingen om zich te ontpooien en te ontwikkelen en hun direct leef- en werkomgeving daarvan te laten profiteren. 

 

Deze kernwaarden zijn in het thematische deel vertaald in ambities voor de verschillende thema's. Klik hier voor een overzicht van alle ambities.