Identiteit

Als een rode draad loopt dwars door de kernwaarden het  eigen verhaal van een gebied: de identiteit van het gebied. De identiteit van gebieden wordt bepaald door de sociaal-culturele en economische geschiedenis, de fysieke eigenschappen van een gebied en de natuurlijke ontwikkeling die het gebied heeft doorgemaakt. Daarbij gaat het om de ligging, de ruimtelijke vorm van een gebied, hoe bewoners en bezoeker het gebied gebruiken, hun eigenschappen en waardeoriëntaties, hun manier van omgaan met elkaar en hun rituelen. Het gebied weerspiegelt het sociale weefsel en de dynamiek daarin. Mede als gevolg van globalisering zoeken mensen meer dan voorheen ‘hun plekje’. Een plek waar ze trots op (kunnen) zijn en waar ze zich betrokken en medeverantwoordelijk voor voelen. Waar ze zich thuis voelen.

De identiteit van een gebied heeft het vermogen om mensen te binden. Ze is herkenbaar en vaak uniek. Zelfs in gebieden met een slecht imago zijn sporen uit het verleden aanwezig om aan een positieve identiteit te werken. Identiteit hoeft niet alleen conserverend te werken, maar kan ook eigentijdse en toekomstgerichte inkleuringen krijgen. De toevoeging van nieuwe iconen kan bijvoorbeeld tot een onderscheidende en herkenbare kwaliteit in gebieden leiden die mensen weet te binden. Het biedt een herkenbare plek waar mensen trots op kunnen zijn, waar ze in willen investeren (sociaal,  cultureel, etc.).  Identiteit is een stimulans voor betrokkenheid en sociale cohesie.  Niet onbelangrijk in stedelijke gebieden met een diversiteit aan sociale opgaven (verminderen van o.a. schooluitval, werkloosheid, criminaliteit, onveiligheidbeleving, aantallen kinderen en volwassenen met overgewicht, etc.).

Een gebied duurzaam ontwikkelen vraagt daarom oog voor de identiteit van het gebied. Aansluiting op en respect voor de lange lijnen uit het gebiedsverleden blijkt een succesfactor voor een duurzame ontwikkeling. Een vroegtijdig grondige gebiedsanalyse gezamenlijk uitgevoerd door de betrokken partijen in de gebiedsontwikkeling is daarom een vereiste (zie analyse in par. 4.5.2).  Die analyse resulteert in een ambitiedocument waarin de gewenste kernkwaliteiten van het gebied zijn vastgelegd zowel in de vorm van bestaande te koesteren kwaliteiten als nieuwe in de toekomst gewenste kwaliteiten.  Dit is een document dat als richtsnoer en toetssteen in het vervolgtraject  is te gebruiken.