Klimaatbestendig ontwikkelen

Effecten klimaatverandering

Bij duurzame gebiedsontwikkeling streven we naar een toekomstbestendige ontwikkeling. Dit betekent dat we bij de ontwikkeling van gebieden  rekening houden met de toekomstige effecten van klimaatverandering. De belangrijkste directe effecten die verwacht worden als gevolg van de verandering van het klimaat zijn:

  • Hogere temperaturen,
  • Hogere zeespiegel,
  • Meer afvoer van water via de grote rivieren
  • Droge periodes met watertekort en lage rivierstanden.

 

Dit leidt weer tot een aantal indirecte effecten zoals:

  • Toename van verzilting
  • Verandering in biodiversiteit
  • Hoge temperaturen in de binnensteden en groeiende gezondheidsrisico’s
  • Problemen door hoge windsnelheden, mogelijk vaker voorkomen van windhozen

 

De directe en indirecte effecten kunnen we grofweg onderverdelen in veiligheidsproblemen en overlast. Het voorkomen van overstromingen als gevolg van hoog water in rivieren en op zee en het veilig stellen van zoetwatervoorraden vallen onder veiligheid. Onder overlast valt overvloedige neerslag, warmte, verzilting etc.. Het thema klimaatbestendig gaat over de vraag hoe we bij een duurzame gebiedsontwikkeling met deze effecten om moeten gaan. De uitdaging is om dit op zo’n manier te doen, dat de maatregelen in het kader van klimaatbestendigheid ook bijdragen aan de integrale gebiedskwaliteit

Scenario's

Een lastig punt bij een klimaatbestendige ontwikkeling is de onzekerheid in de aard en mate van klimaatverandering. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering. Hierbij zijn door het KNMI (KNMI ’06 scenario) 4 scenario’s doorgerekend. De effecten waar naar gekeken is zijn onder andere pieken in temperatuur, gemiddelde temperatuur en pieken in neerslag. Hoewel de scenario’s voor het grootste deel dezelfde tendens aangeven zijn de verschillen tussen de scenario’s aanzienlijk. Hiermee zijn ook de onzekerheden over toename van neerslag en temperatuur groot. Deze onzekerheden vormen een extra uitdaging voor een duurzame ruimtelijke ordening. Wij hebben bij het hoogstge ambitieniveau gekozen voor een ambitie waarbij het slechts denkbare scenario uitkomt. In dat geval is er zeker sprake van een toekomstbestendige ontwikkeling.