Bouwen

Bij gebiedsontwikkeling wordt veel gebouwd. Deze bouwwerken hebben een grote impact op de omgeving (fysieke verschijning, materiaalgebruik, energiegebruik etc.) en zijn samen met de openbare ruimte bepalend voor de identiteit en uitstraling van een gebied. Omdat deze bouwwerken een periode van 30 tot honderden jaren worden gebruikt, is het belangrijk bij de bouw alle duurzaamheidsaspecten mee te nemen en er voor te zorgen dat de gebouwen extra kwaliteiten aan het gebied toevoegen.

Het thema duurzaam bouwen gaat over de bouw en renovatie van gebouwen en kunstwerken (grond- weg- en waterbouw). Bij duurzaam bouwen gaat het erom de negatieve effecten voor mens en milieu te minimaliseren. Hierbij wordt de hele levensloop van het bouwwerk in beschouwing genomen, van winning van grondstoffen, het bouwproces, het gebruik en renovatie en sloop. In de gebruiksfase is het belangrijk dat gebouwen een positief effect hebben op de gebruikers en bewoners.

Bijzonder aan het thema duurzaam bouwen is dat binnen het thema aspecten terug komen uit de andere thema’s (zoals grondstoffen, water, energie, ecologie en gezondheid). Bijzonder is ook dat duurzaam bouwen pas op het laagste schaalniveau (inrichting) van belang is.

Binnen het thema duurzaam bouwen zijn ambities opgesteld voor:

  • Milieu, energie en grondstoffen, gericht op de fysieke belasting van gebouwen voor het milieu
  • Gezondheid, een gezond binnenmilieu, gericht op bewoners en gebruikers van gebouwen
  • Kwaliteit van het gebied, gericht op de buitenkant van het gebouw en daarom van betekenis  voor iedereen in het gebied, de flora en fauna (kwaliteit van de openbare ruimte) en de versterking  van de identiteit van het gebied.